دستگاه خراطی کپی تراش کاسه تراش

این دستگاه قابلیت تراش رنج وسیعی از مصنوعات چوبی را دارد. تولید کاسه بشقاب لیوان و امثال انها... تراش مهره شطرنج، مهره تخته نرد موانع بولینگ، گوشت کوب، سردنده ماشین و ... تراش: پایه نرده، قلیان و امثال آنها
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید