زلزله خیزترین نقطه ایران اینجاست؛بوئین زهرا ؛دشت یارداق

بوئین زهرا زلزله خیزترین منطقه کشور است گسل ایپک گسلی فعال است که با گسل های اطراف خود در استانهای البرز و مرکزی فاصله اندکی دارد و فعالیت یک گسله حتی میتواند این گسل را فعال کند و سبب خسارت های بسیار جانی و‌مالی گردد. زلزله سال ۱۳۴۱ بوئین زهرا یک‌نمونه زلزله با تلفات جانی و‌مالی بسیار این متطقه است که ۳۴ روستا کلا از زمین محو شدند . ۲۱ اثر تاریخی باستانی مانند قلعه رودک کاملا تخریب شد. بسیاری از قنات ها کور شدند ؛از جمله همین قنات یارداق که در حال حاضر میل هایش طوق های سیمانی دارد تا دیگر ریزش نکند. شت یارداق بدون شک از نقاط خاص و‌منحصربفرد ایران است. دکتررضاعسگری(فریدون)
ویدیوهای مرتبط