تاثیر زمین در ایجاد اتمسفر

تکرار رنگها در بخش نور و درخشان ... باعث شفافیت و جلوه جالبی در بعضی از آثار میشود ... گاهی بعد از پایان اثر این تکنیک را میشود اجرا کرد .‌...‌ تکنیک بسیار لذت بخش و جالبی است و ایجاد نمود خوبی در بخش نور خورده اثر میکند #اسماعیل_قائدی این مورد میتواند باعث بلوغ رنگی هم شود ‌...... در این مورد مجددا مطلب ارائه خواهیم کرد ....... تکرار درست رنگها گاهی اهمیت ویژه ای ایجاد میکند
ویدیوهای مرتبط