مستطیل سبز: دیدار صنیمی عوامل گروه مستطیل سبز از آکادمی نادر

آکادمی نادر دست نشان در حال تثت گیری است و عوانل مستطیل سبز گزارشی ازاین آکادمی داشتند.
ویدیوهای مرتبط