ثبت نام نامزدهای ریاست جمهوری

وعدهای عجیب و غریب چند آدم بیکار برای ریاست جمهوری «روز اول» مرد کفن پوش و دختر اینستاگرامی تا مرررد کرواتی. معلوم نیست اینا کیو میخوان هدایت کنن ،والا.
ویدیوهای مرتبط