کرونا و یارانه ها | تحول 1400

فقر يكي از مسائل اساسي كشور بود كه در دوران كرونا تشديد نيز شده است. نظام يارانه كشور كه وظيفه حمايتي از فقرا را برعهده دارد، به هدف اصابت نمی‌کند. نحوه توزيع نظام يارانه اي كشور پاسخ گوي حمايت از فقرا نيست و عادلانه نيز نيست. بنابراين نيازمند باز تعريف و اصلاح است. در ويدئو فوق پرتوي بر چگونگي بازتنظيم نظام يارانه در راستاي حمايت از اقشار فقير مي اندازيم.
ویدیوهای مرتبط