آموزش زبان انگلیسی: گرامر متوسطهComparisons

Grammar about Comparatives and superlatives in English Take a look at this review:Use comparative adjectives to compare two things or people.از صفت های مقایسه ای استفاده کنید تا دو چیز یا دو نفر را با هم مقایسه کنید.For example: Ali is older than Sara.برای مثال علی از سارا بزرگتر است. پس ما در اینجا سارا و علی را با هم مقایسه می کنیم و باید صفت مان را تغییر دهیم. برای تغییر صفت به روش زیر عمل می کنیم. برای درک بهتر این گرامر به مثال های زیر دقت کنید. Sentence Meaning My house is bigger than your house. خانه ی ما از خانه ی شما بزرگتر است. I am youngerthan Ali. من از علی جوانتر هستم. She is more beautiful than her sister. او از خواهرش زیباتر است. Benz is more expensive than Pride. بنز از پراید گرانتر است. Summer is hotter than spring. تابستان از بهار گرم تر است. Russia is more powerful than Turkey. روسیه از ترکیه قدرتمند تر است. Mashad is smaller than Tehran. مشهد از تهران کوچکتر است. Airplane is faster than bike. هواپیما از دوچرخه سریع تر است. چگونه صفت برتر(supperlative) بسازیم Use superlatives to say one thing is the biggest and … in a group. وقتی میخواهید یک چیز یا شخص را با چند چیز یا شخص دیگر مقایسه کنید و بگویید مثلا یک چیز بزرگترین است و یا ... از صفت های افضل استفاده می کنیم. تمام قوانین حاکم بر صفت های مقایسه ای برای صفات افضل درست است با این تفاوت که باید برای انی صفت ها به جای (er) باید ( est) قرار دهیم و قبل از صفت هم ( the) استفاده کنیم. دقت داشته باشید که قبل از این صفت های افضل باید از (the) استفاده کرد. برای درک بهتر این گرامر به جملات زیر دقت کنید. Examp
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید