آموزش زبان انگلیسی: گرامر متوسطه Simple Past & Present Perfect

ساختار زمان گذشته کامل یا Past Perfect ساختار Affirmative یا مثبت زمان Past perfect با ساختار مثبت یا Affirmative شروع می کنیم. فرمول این ساختار به این شکل است: Subject + had + P.P. + Complement به مثال های ساختار مثبت این زمان توجه کنید: .I had watched the movie twice .She had watched the movie twice می بینید که فعل ها در این ساختار هیچ تفاوتی بین اشخاص فاعلی ندارند. چه سوم شخص مفرد باشد چه دوم شخص جمع فعل در آن ها تفاوتی ندارد و صرف نمی شود. ساختار Negative یا منفی زمان Past perfect به سراغ فرم منفی می رویم. در این ساختار Had را منفی می کنیم. بنابراین می شود: Subject + had not + P.P. + Complement به مثال های این ساختار توجه کنید: I hadn’t watched the movie twice. She hadn’t watched the movie twice. فرم سوالی زمان گذشته کامل یا Past perfect به سراغ فرم سوالی زمان Past perfect می رویم. برای سوالی کردن، Had را به ابتدای جمله می بریم: Had + Subject + P.P. + Complement به مثال های این ساختار توجه کنید: ؟Had you watched the movie twice? Had She watched the movie twice? فرم پاسخ کوتاه در Past perfect Had you watched the movie twice? Yes, I had. No, I had not. (hadn’t)
ویدیوهای مرتبط