علی بصیرت عمار وار میخواهد !

که هر چه میکشد اسلام از جهالت ماست ...
ویدیوهای مرتبط