طنز مستر بین مطب دکتر

مستر بین رفته دکتر و خودشو به ناشنوا بودن زده و میخواد وقت بگیره از خنده میترکی
ویدیوهای مرتبط