جدیدترین قسمت از «زندگی پس از زندگی»؛ نیش و نوش

زندگی پس از زندگی» برنامه ای دیدنی است از بیان تجربیات مرگ موقت افرادی که در شرایط مرگ کلینیکی و یا خروج موقت روح از جسم قرار گرفته اند. در این برنامه با تجربه گران مختلف از شهرها و روستاهای متعدد ایران طی چند سال پژوهش و مصاحبه حضوری انجام شده است. ▪️این قسمت: نیش و نوش ▫️تجربه‌گر : خانم نفیسه مرادی