آمریکا شیطان بزرگ با نقاب و دستکشی جدید

آمریکا استراتژی خود را در افغانستان عوض می‌کند/شیطان بزرگ با نقاب و دستکشی جدید.
ویدیوهای مرتبط