بحث جنجالی مجری شبکه دو با مسئول دولتی

بحث جنجالی مجری شبکه دو با مسئول دولتی: برایتان متاسفم. شما مرغ و گوشت و میوه شب عید مردم را درست کردید؟! دهان مرا باز نکنید دیگر!
ویدیوهای مرتبط