دانلود ۴۶ لایه شیپ فایل، رستری و داده های مکانی استان آذربایجان شرقی به تفکیک شهرستان

دانلود ۴۶ لایه شیپ فایل، رستری و داده های مکانی آذربایجان غربی به تفکیک شهرستان ها محصول فوق دربرگیرنده ی 46 شیپ فایل و لایه های رستری از اطلاعات مکانی و جغرافیایی استان شهرستان خوی استان آذربایجان غربی می باشد که شما می توانید از این داده ها در مدل سازی و تحلیل های مختلف مکانی و فضایی استفاده نمایید. مجموع داده ها به شرح زیر می باشد: لایه رستری بارش کل سال لایه رستری میانگین دمای سالانه لایه رستری جهت شیب تولید شده با SRTM 30 متری لایه وکتوری حوضه های آبخیز اصلی لایه وکتوری بوستان لایه وکتوری پولیگون محدوده شهر ها لایه وکتوری نفطه ای شهر ها لایه وکتوری نفطه ای ایستگاهای بارانسنجی و سینوپتیک لایه وکتوری خطی (توپوگرافی 100 متر) لایه وکتوری پولیگون مرز شهرستان ها لایه وکتوری پولیگون مرز دهستان فایل رستری مدل رقومی ارتفاع(SRTM 30 متری ) لایه وکتوری پولیگون کلاس فرسایش خاک لایه وکتوری خطی گسل های اصلی لایه وکتوری خطی گسل های فرعی لایه وکتوری پولیگون زمین شناسی با مقیاس 500000 لایه وکتوری پولیگون زمین شناسی با مقیاس 300000 لایه وکتوری نقطه ای ایستگاهای ایستگاه هیدرومتری لایه وکتوری نقطه ای زمین لغزش لایه وکتوری پولیگون کاربری اراضی لایه وکتوری نقطه ای مساجد و امامزاده ها و مکان های مذهبی لایه وکتوری نقطه ای پارک ها و مکان های تفریحی لایه وکتوری نقطه ای پارکینگ ها شهری لایه وکتوری پولبگونی لندفرم(تقسیمات ویژگی های زمین) لایه وکتوری نقطه ای پمپ بنزین لایه وکتوری خطی خطوط انتقال انرژی لایه وکتوری نقطه ای نیروگاه های و ده ها لایه دیگر
ویدیوهای مرتبط