خونه تکونی. تکون بده #۱

یکی نیست بگه مهمون که قرار نیست بیاد چرا دیگه باید تکون بدیم