ایده ستاد کرونا برای نوروز، لطفا سفر نرید

ایده ستاد کرونا این بوده که مسئولین به مردم توصیه کنند سفر نروندکار به قسم حضرت عباس کشیده بود ولی همه رفتن سفر
ویدیوهای مرتبط