ارائه یک مورد آسفیکسی

نوزاد ترم 40 هفته با آپکار پایین که BE منهای 22 بند ناف داشته و PH بند ناف 6.8 بوده و با تشخیص آسفیکسی به بیمارستان ام البنبن مشهد اعزام و در روند درمان سرمادرمانی شده و یک نوبت تشنج داشته و دچار ادم و کاهش حجم ادرار شده و در نهایت با وضعیت نزدیک به نرمال در حالی که زیر سینه مادر تغذیه می شد بخش را بعد از 10 روز بستری ترک کرد. لطفا بعد از دیدن فیلم پرسشنامه ای که به بسیاری از سوالاتی که در طی بحث مطرح شده بود پاسخ داده و همچنین دانش شما را در مورد آسفیکسی ارزیابی می کند را تکمیل کنید:
ویدیوهای مرتبط