توبه کنم که بشکنم به هر نفس پرواز همای

برو ها من گفته بودم ترک جام می کنم گفته بودم ترک می اما نگفتم کی کنم
ویدیوهای مرتبط