اگه این قتل عمد نیست پس چیه؟!

حقیقتا پشمام! خدایی این ویدیو رو پخش کنین تا این دو سه تا قاتل شناسایی و دستگیر بشن