حکم اعدام حمید صفت!!!آخه چرااا

هنوزم میشه بخشید!همو