حل مساله کوتاهترین مسیر به کمک نامساوی های مثلثی یا قضیه حمار (الاغ)

در این ویدئو به کمک نامساوی های مثلثی یا قضیه حمار (الاغ) یک مساله کوتاهترین مسیر را حل می کنیم.
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید