چیزی که می اندیشیم علیه چیزی که هست._. || gacha club

سانسور رو حال کردی بمولا؟؟؟ ._.