کپ....

خیییییییییییییلیییییییی خیییییییییییییلیییییییی ثابت کردین دوسم دارین! بعد بیاین بگین ریحون خیلی دوست دارم ریحون فلان ریحون چلان! دارم میبینم چقدررررر دوسم دارین :) هع.... فقط آنی و ستاره فهمیدن! به آلا هم چون قول داده بودم بهش خبر دادم...... من لغو دادم :) آره لغو دادم تا ببینم برا کیا مهمم! الان هم فهمیدم :)...... الکی نیاین بگید ریحون ببخشید ریحون باور کن فلان...... اینقدر امروز غصه خوردم که نزدیک بود جلو داییم گریم بگیره ولی جلو خودمو گرفتم...... هیچی نگین! هرچی بگین بدترش میکنین! الان یه بهانه دیگه جور میکنین! دیگه این بهانه های الکی برام تکراری شده.. دنبال بهانه جدید باشین :)چقدر من ساده بودم! چقدر احمق بودم! الانم برین خوش باشین که منو دق دادین! بای
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید