مثنوی دفتر دوم ۶۰

ابیات ۲۶۵۱-۲۶۰۴ عجلوا الطاعات قبل الفوت  :  برای انجام طاعات شتاب کنید قبل از آنکه وقت سپری شود  ثواب  :  مزد و پاداش جحود  :  دشمنی و انکار غیرت پزی  :  حمیت  . غیرت شدید  دیری زی  :  عافیت باد که بعد از شنیدن صدای عطسه گویند  .  سره   : شخص برگزیده دانا 
ویدیوهای جدید