پیشبینی رهبر به احمدی نژاد سال 84

احمدی نژاد با موضع اخیر و نامه نوشتن هایش و انکار حرف های ضد اسرائیلیش و دوستی با سعودی های کودک کش مسلما انحراف فکری پیدا کرده است .... بدون تعصب از او فاصله بگیرید هرچند در کارنامه دولتش موارد خوبی پیدا میشود
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید