مهم ترین مسئله جمهوری اسلامی ایران "جمعیت و فرزندآوری" است!

با توجه به وضعیت بحرانی شاخه های جمعیتی کشورمان و حرکت بسیار سریع ایران به سمت سالمندی، در حال حاضر مهم ترین مسئله جمهوری اسلامی ایران، مسئله "جمعیت و فرزندآوری" است.
ویدیوهای مرتبط