#جواد خواجوی پنگوئنجز

دِرن مرن به دریا درن مرن به دریا? طنز جذاب جواد خواجوی با لهجه جذاب مشهدی