کلیپ کوتاه امام زمان عج .. (شعر انتظار امام زمان عج)

روی صحنه همه بی قرارند،دشمن و دوست در انتظارند!صحنه در چیدمان نهایی،منتظر مانده تا تو بیایی ...آخر این نامه شاه اش تو هستی،این شب تیره ماه اش تو هستی،بی تو این قصه پایان ندارد،یوسف قصه باید بیاید...یوسف قصه باید بیاید ...یوسف قصه باید بیاید ...رسول خدا فرمود: در دولت او (امام زمان) مردم آنچنان در رفاه وآسایش به سر می برند که هرگز نظیر آن دیده نشده است
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید