آیا برای رفتار فردی خودت قوانینی داری یا خیر ؟

سلام مقوله مهم و ارزشمند رفتار سازمانی برای ما قابل قبول و لازم الاجراست ، تخطی ازآن منجر به توبیخ و دارای عواقب خوبی نخواهد بود . بارعایت مفاد این نوع آئین نامه ها می توان نظامی ارزشمند و هدفدار را پایه گذاری نمود . مشابه همین عملکرد را می توانیم در وجود و رفتار خودمان بکار گیریم و خیلی هوشمندانه به اهداف و مطلوب خود دست پیدا کنیم . سئوال : آیا تاکنون با اِعمال یک رفتار مدوّن و از پیش تعیین شده ، به هدفی دست پیدا کرده اید ؟
ویدیوهای مرتبط