عذرخواهی سید جواد هاشمی چرا کافی نیست؟

علیرضا بهرامی هم همین نکته را در نوشته‌ای آورده است و در بخشی از آن گفته است: «آقای هاشمی در متن ویدیوی تبلیغاتی، برای ترغیب ایرانیان به خرید ملک و به تبع آن، مهاجرت، می‌گوید همین‌جا بیخ گوش خانه‌ی خودتان، جایی بهتر وجود دارد... این یعنی که تمام آرمان‌ها و شعارهای قشری که سیدجواد هاشمی در تمام این سال‌ها نمایندگی‌شان را کرده، باد هوا شده یا به بن‌بست رسیده است. او درواقع می‌گوید، این خانه دیگر جای ماندن نیست.»
ویدیوهای مرتبط