یلدای زینبی جهادگران دانشجوی

تهیه آب میوه برای کادر درمان توسط اعضای بیسج داشنجویی دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد☆ برای اطلاع بیشتر از آنچه در دنیای جهادگران می‌گذرد به insatagram.com/jahadgaran_org و ble.ir/jahadgaran مراجعه کنید. ☆
ویدیوهای مرتبط