قبل و بعد از پروژه شهید منصور قهرمانی

بازسازی منزل نیازمندان توسط جهادگران زنجانی☆ برای اطلاع بیشتر از آنچه در دنیای جهادگران می‌گذرد به insatagram.com/jahadgaran_org و ble.ir/jahadgaran مراجعه کنید. ☆
ویدیوهای مرتبط