ساخت کاردستی با وسایل ساده و بازیافتی و کاربردی

پلاستیک و وسایل بازیافتی به طبیعت بسیار ضرر میرسانند اگر ما از این وسایل به درستی استفاده کنیم هم به طبیعت آسیبی نمیرسانیم هم آنها را در زمین دفن نمیکنیم هم برای خود وسیله ای کاربردی ساختیم
ویدیوهای مرتبط