اقتصاد ایران در گذار از بحران- قسمت نهم

مجموعه 90قسمتی اقتصاد ایران در گذار از بحران به همراه صادق الحسینی و علی مروی موضوع قسمت نهم: داستان بازدارندگی و دیپلماسی راه تاریخ پخش زنده: هفدهم دی ماه نودونه
ویدیوهای مرتبط