بی وفا......

وفا را از سگ بیاموزیم که تا جان بر بدن دارد خود را مطعلق به صاحبش میداند....
ویدیوهای مرتبط