ای خدا کورم بکن چینو نبینم

ای خدا کورم بکن چینو نبینم