قصیده یعباس جیب المای لسکینه بصوت الرادود احمد محسنی

لطمیات شباب الحیدریه لیله الخامسه من محرم الحرام لعام 1385 هجری شمسی و 1427 هجری قمری قصیده یعباس جیب المای لسکینه بصوت الرادود الحسینی احمد محسنی فی حسینیه الحیدریه مدینه کنگان-گوده
ویدیوهای مرتبط