سنگ آسیاب حضرت زهرا که تا هنوز می‌چرخد

قصه‌ی سنگ آسیاب حضرت زهرا که تا هنوز می‌چرخد، چگونه است؟ آیا خبر داشتید؟
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید