خیلی خوبه طنز نگاه کنید تا از دست ندادید

خیلی باحاله نگله کنید از دست ندیدی اولش مامانش بهش میگفت تو خوشگلی ولی بعد اینکه وسایل آاریش ریخت مامانش بهش گفت تو خیلی زشتی خیلی زشتی
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید