وانشات شوگا(کپشن)

هیییی تویی که گزارش میدی دلم میخواد بگیرمت از وسط جرتتتتتت بدمممم-_- نکننننن بی همه چیززززز اینقد رو مخ نرووووو بخدا فقط بفهمم کانالت کدومه خودتو مرده فرض کن بیشعور.... (نگاه نمیخوام بهت فهحش ناموصی بدم پس اون انگشتتو بکن تو....دستکش)و گمشو از اپا برو بیرون*_* بی همه چیز کثافط خیلی رو مخی ناموصن-_-