میزان خسارت های وارد شده به شهرداری باغستان بر اثر تخریب های گرانی بنزین

خبر باغستان : مصاحبه با شهردار باغستان دکتر رنجبر در ارتباط با میزان خسارت های وارد شده به شهرداری باغستان بر اثر تخریب های گرانی بنزین
ویدیوهای مرتبط