جشنواره فرش

سخنرانی خانم دکتر مریم الزجاجیه کارشناس گردشگری از کشور بحرین در دومین جشنواره کشوری فرش دستباف شهر تاریخی طالخونچه
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید