نقاشی‌های بچه‌ها از شهری که دوست دارند

نمایشگاه نقاشی شهری که من دوست دارم در فرهنگستان هنر به نمایش درآمد. از میان 9 هزار و 400 نقاشی، 140 نقاشی به نمایش گذاشته شد. این نمایشگاه در ادامه طرح شهر دوستدار کودک است که شورای شهر تهران آن را تصویب کرده است. قرار است این نقاشی‌ها تحلیل محتوا شوند و مدیران شهری، تهران را از نگاه بچه‌ها بشناسند.
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید