فرار عمر مانند بز کوهی !

شجاعت عمر در جنگ در خط اسلام ماشا الله که مانند بز کوهی از جنگ فرار کرد.
ویدیوهای مرتبط