ضرب اعداد مخلوط به روش رسم شکل (ضرب مساحتی)

اولین راه برای بدست آوردن حاصل ضرب اعداد مخلوط، روش رسم شکل است که به روش ضرب مساحتی نیز شناخته میشود.
ویدیوهای مرتبط