پولشویی های مهران مدیری !!!

d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%ae-%d9%88%da%a9%db%8c%d9%84-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%87-%db%8c%da%a9-%d8%a8%d9%87-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84 پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی، منشأ، منبع، محل، نقل‌و‌انتقال یا مالکیت عوایدی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم درنتیجه‌ی جرم تحصیل شده باشد.پولشویی محسوب می شود. d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%ae-%d9%88%da%a9%db%8c%d9%84-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%87-%db%8c%da%a9-%d8%a8%d9%87-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%af%d9%85/
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید