آیا عملکرد دولت روحانی در مسئله کرونا مثبت بوده است؟

در مدیریت کرونا، آیا تنها حضور وزارت بهداشت و زحمات کادر درمان در صحنه ی درمان کفایت می کند؟
ویدیوهای مرتبط