شهادت آتش نشان ایستگاه شماره ۹۱ آتش نشانی تهران حین اطفای آتش سوزی

آتش نشان ایستگاه شماره 91 آتش نشانی حین عملیات اطفای آتش سوزی یک مغازه در خیابان شوش، به شهادت رسید.
ویدیوهای مرتبط