اگه از اون دسته آدمایی هستید که تو خواب حاتم طایی میشید توصیه میکنم دور از دستر

اگه از اون دسته آدمایی هستید که تو خواب حاتم طایی میشید توصیه میکنم دور از دسترس دوستای غارتگرتون بخوابید ?? میگی نه ؟ کلیپو ببین ?
ویدیوهای مرتبط