کاروان پرچم حرم امام رضا در جشن امام رضایی ها

آمدم ای شاه سلامت کنم، عرض ارادت به مقامت کنم. آنچه که دارم تو رساندی به من، هیچ ندارم که به نامت کنم. آمده ام تا که سلامت کنم، سلامت کنم
ویدیوهای مرتبط